Info til nye foreldre

1. Økonomisk målsetting - styring

Foreldrelagsbarnehager er organisert som en samvirkeorganisasjon. Formålet med samvirke organisasjoner er medlemsnytte. I vårt tilfelle er formålet å gi medlemmene et godt barnehagetilbud til en lavest mulig pris.

Overskudd i regnskapsmessig forstand er ikke noe mål i seg selv.

Den rette tilpasningen oppnås med den lavest mulige foreldreinnbetalingen som gir
tilstrekkelige midler i barnehagen til å klare seg på kort og lang sikt.

Foreldrelaget har som formål å drive Blomsterøya barnehage, i hele dens tekniske/
økonomiske levetid. Til forskjell fra en rekke andre bedrifter, har laget ikke noe
mål om å sitte igjen med fortjeneste når driften opphører.

Barnehagen må ha tilstrekkelig likviditet til å klare sine løpende utgifter, både på kort og lang tid .

Samvirketanken er basert på likeverd mellom medlemmer. Dagens medlemmer er likeverdige, men i tillegg er dagens medlemmer likeverdige med fremtidige medlemmer.

Den økonomiske konsekvens av dette, er at økonomien planlegges over hele barnehagens tekniske og økonomiske levetid.

Totale finanskostnader skal primært medtas når en skal finne frem til riktig nivå vedr. foreldreinnbetalingen.

Ideelt sett skulle foreldreinnbetalingen være den samme gjennom hele driftsperioden, hvis man medregner inflasjonen.

Siktemålet med den økonomiske styringen blir å finne i kombinasjonen av virkemidler som gir barnehagen tilstrekkelig likviditet i hele dens levetid, og som samtidig gir medlemmene et godt barnehagetilbud til lavest mulig pris.

2. Rammebetingelser

2.1 INNTEKTER :

Foreldreinnbetaling

Kommunalt tilskudd

Finansinntekter

Finansinntekter består av renteinntekter på bankinnskudd.

Renteinntekter på pensjonpremiefond.

2.2 KOSTNADER:

Personalkostnader

Personalkostnader
består av lønn m/tilhørende avgifter-feriepenger, vikarhjelp, pensjon-
gruppelivsforsikringer og sosiale utgifter.

 

Husbanklån

Blomsterøya barnehage er finansiert med husbanklån. Lånet har en
tilbakebetalingstid på 30 år, hvorav 7 år er avdragsfrie.

Lånebeløp er kr.3.550.000.-

Første avdrag til betaling forfalt 01.02.2000

Husbanklån etter plan avsluttet år 2021.

Dagens rentebetingelser flytende rente

fast rente 4,69% eff.

Man har foreløpig valgt fast rente fram til 1/1-14

Husbanken informerer hvert kvartal om dagens og kommende betingelser.

Driftskostnader

Driftskostnader består av drift bygning, vedlikehold, avgifter, kontor, regnskap,
revisjon, mat/hushold og renter/avdrag husbanklån.

3. Historikk

Grunnen til å ville bygge en andelsbarnehage, var at barnehagedekningen, i den gang påKråkerøy kommune, var dårlig.

Initiativtagerne til starten av barnehagen var Nils Kristian Valnes og Bente Dale Hermansen.

Ole Jørgen Pettersen ble etter hvert med i "prosjektet" og var også
barnehagens første formann/leder for eierstyret.

Kråkerøy barnehage hadde uoffisiell åpning 31.juli 1991, da hadde 45 barn fått plass
fordelt på 3 avdelinger.

Den 29.august var det offisiell åpning av barnehagen med innbudte gjester, taler og
blomsteroverrekkelser. Vi ble ofte forvekslet med Kråkeby barnehage, så etter kort tid byttet vi navn til Blomsterøya barnehage

4. Personalet

Den 29/7-91 startet vi opp med 10 ansatte, 4 førskolelærere og 6 assistenter.

Personalet har vært stabilt.

5. Praktiske opplysninger

Barnehagen har åpent 12 måneder i året. Vi har stengt på julaften og nyttårsaften, og alle andre bevegelige helligdager. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl.13.00.

De ansatte har 5 planleggingsdager pr år. Barnehagen er da stengt.

Barnehagen har åpningstid fra kl.07:00 - kl. 17:00.

Det kan være noe redusert åpningstid i juli, eks åpent fra kl. 8.00-16.00

Til påske og jul blir alle foreldrene bedt om å skrive seg på en liste hvis barna
skal ha ekstra fri. Dette gjør vi for å skaffe oss oversikt over hvor store
gruppene vil bli, og over hvor mange av personalet som kan ta seg fri.

Av erfaring viser det seg at mange barn har fri og personalet ønsker også å
avspasere eller bruke av feriedagene sine.

Alle barn skal, i følge vedtektene, ha 4 ukers ferie.

Frist for å skrive seg på liste er 1.mai. Da har hver avdeling egen liste i
garderoben hvor foreldrene setter seg opp på ferie.

Betalingsfrist for oppholdsbetalingen er den 1. hver mnd.

Foreldre som har andel i Blomsterøya barnehage har fortrinnsrett til plasser til søsken
nr 2, 3 osv.....

6. Avdelinger

6.1
HESTEHOVEN

Avdeling
Hestehoven 0-3 år med plass til 14 barn.

Avdelingen har 4 faste ansatte, en pedagogisk leder (førskolelærer),en førskolelærer og to assistenter. Halve plasser blir her vurdert fra søknad til søknad og antall
ledige plasser.

6.2
BLÅKLOKKA

Avdeling Blåklokka 3-6 år med plass til 19 barn.

Avd. har 3 faste ansatte, en pedagogisk leder (barnehaglærer) og to assistenter.

6.3
SUKKERTOPPEN

Avdeling Sukkertoppen 3-6 år med plass til 19 barn.

Avd. har tre faste ansatte, en pedagogisk leder(barnehagelærer) og to assistenter.

RAMMEPLAN:

Barnehagen utarbeider en årsplan. Denne tar utgangspunkt i
"Rammeplan" som er en plan om barnehagens innhold og som gjelder for
alle barnehager i hele Norge.

Rammeplanen sier noe om forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av
krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen syv fagområder som alle barn i barnehager skal ha erfaring med i løpet av barnehageåret:

* kommunikasjon, språk og tekst

* kropp, bevegelse og helse

* kunst, kultur og kreativitet

* natur, miljø og teknikk

* etikk, religion og filosofi

* nærmiljø og samfunn

* antall, rom og form

Hver høst lager vi et Magasin som heter” snørr og musefletter” med bilder av alle barna og aktuelt stoff for det kommende året og med mye opplysninger.

8. Dagsrytmen i barnehagen:

En dag i barnehagen ser som oftest slik ut:

07.00 Barnehagen åpner, barna leker, spiller tegner osv.

08.30 frokost

09.00 barna leker, spiller, maler, tegner osv...

10.00 samling/baking/forming/klubber.

10.30 garderobe/påkledning

lek ute

12.00 lunsj

13.00 hviling for de minste

lesegruppe/forming
for de største

lek

15.00 vi går ut

17.00 barnehagen stenger

Vi har 3 avdelinger og 53 barn

9. Eierstyret:

Eierstyret består av leder, nestleder og sekretær. Disse blir valgt på årsmøtet som holdes i mars, og blir valgt for 2 år av gangen. I tillegg blir det valgt 2 varamedlemmer også for 2 år.

10. FORELDRERÅDET

Foreldrerådet skal først og fremst fremme samarbeid mellom hjem og barnehage.

Rådet skal ivareta og innstille saker som foreldrene ønsker behandlet i eierstyret.

Rådet deltar med 2 representanter på alle møter i eierstyret, men har i denne
forbindelse ikke stemmerett.

Dugnadsgruppa skal være ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av 2 dugnader pr. barnehageår og en vaskedugnad.

Foreldrerådet gjennomfører hver høst årsmøte. Her velges rådets representanter som for øvrig består av leder, nestleder, et styremedlem og to vararepresentanter. Disse
velges for 1 år av gangen. Her velges også valgkomite og dugnadsgruppe.

Etter avvikling av møtet, er det påfølgende møte avdelingsvis med alle ansatte, hvor
planer/helårsplaner m.m blir framlagt.

11.1 Retningslinjer for valgstyret i blomsterøya barnehage SA - BBSA

1. Sammensetning

1.1 Valgstyret utgjøres av 2 - 3 personer som normalt ikke er valgt inn i BBSA's styrer.

1.2 Medlemmene velger selv leder.

1.3 Medlemmene kan be seg fritatt for vervet etter valget til årsmøtet er gjennomført. Henvendelse om dette rettes til barnehagens formann.

1.4 Styret i Blomsterøya barnehage SA sørger deretter for nye medlemmer til valgstyret.

2. Oppgaver:

2.1 Valgstyret avklarer i god tid før valgene om medlemmene vil stille til gjenvalg.

2.2 På foreldrerådsmøtet(i september) skal det velges nytt foreldreråd , dugnadsgruppe og ny aktivitetsgruppe. Alle medlemmene sitter for ett år ad gangen, og leder og nestleder i foreldrerådet møter i barnehagestyret.

2.3 På årsmøtet(i mars) for andelshaverne skal det velges nytt barnehagestyre, og medlemmene sitter her for 2 år ad gangen.

2.4 Valgstyret spør aktuelle kandidater om de vil erstatte de som går av, og alle kandidater presenteres i innkallingene til de to ovennevnte møter.

2.5 Det må minst være like mange kandidater som det er ledige plasser i styre og foreldreråd.

2.6 Valgstyret presenterer kandidatene på møtene og gjennomfører «valget». ( Akklamasjon).

3. Vedtekter for BBSA:

3.1 Valgstyret skal gjøre seg kjent med BBBA's vedtekter og følge de regler for valg som finnes der.

Retningslinjer er vedtatt på styremøtet i BBSA den 27.08.94 etter fullmakt fra årsmøte
16.03.94.

11.2 Retningslinjer for drift av aktivitetsgruppa ved Blomsterøya Barnehage

1. FORMÅL:

a. Å skaffe midler til hygge og nytte for barnehagen.

b. Bistå med servering / aktiviteter ved dugnader osv.

2. ORGANISASJON:

Aktivitetsgruppa skal bestå av 6 - 7 foreldre valgt på foreldremøtet på høsten. Disse velges for 1 år av gangen.

Aktivitetsgruppa konstituerer seg selv med leder, nestleder osv.

3. ØKONOMI:

Aktivitetsgruppa skal ha kasse og eget regnskap.

Kassabeholdningen skal benyttes av styrer eller kasserer.

Årsberetning og regnskap skal på oppfordring og ved årsavslutning forevises
eierstyret.

Aktivitetsgruppas kassabeholdning skal ikke inngå i barnehagens driftsbudsjett.

Aktivitetsgruppa bestemmer hvilke formål pengene skal brukes til.

4. AKTIVITETER:

- Lotterier

- Sommerfest

- Juletrefest

- Servering ved foreldremøter,
dugnader osv.

- o. lign.

HVA SKAL INNSAMLEDE MIDLER BRUKES TIL?

- Leker

- Tilskudd til turer

- Utstyr til barnehagen som ikke skal trekkes fra driftsbudsjettet.

- Trivselsfremmende formål.

12.3 Retningslinjer for
dugnadsgruppa / dugnad ved Blomsterøya
Barnehage - BBSA

1. FORMÅL

Dugnadsgruppa skal være ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av dugnader ved BBSA.

Dugnaden bør fungere som et bindeledd i den sosiale kontakten mellom andelshavere og barnehage.

2. ORGANISASJON.

Dugnadsgruppa skal bestå av:

- Et medlem fra eierstyret

- Et medlem fra foreldrestyret

- Et
medlem fra aktivitetsgruppa

}

Møter til dugnad, er med å organisere og tilrettelegge dugnaden. Aktivitetsgruppa
skal dessuten sørge for bevertning.

-
Styrer ved BBSA

Styrer skal være bidragsyter til hvilke aktiviteter som skal utføres ved barnehagen. Styrer skal innkalle dugnadsgruppa. Ansatte ved BBSA fører egen bok hvor eventuelle mangler noteres kontinuerlig.

3. AKTIVITETSPLAN

Dugnadsgruppa skal være ansvarlig for å utarbeide en
aktivitetsplan. Planen skal bestå av hvilke aktiviteter som skal utføres og til
hvilke tilder. Det må bestrebes at foresatte / andelshavere får anledning til å
velge mellom to - tre aktivitetskvelder.

Tidspunktet for gjennomføring av dugnad sendes ut minimum 14 dager før dugnaden gjennomføres.

4. AKTIVITET

Det skal gjennomføres to dugnader pr. barnehageår (01.08 - 31.07). Tidspunkt for gjennomføring av dugnad varsles med EGET SKRIV.

5. DUGNADSPLIKT

Foresatte / andelseiere plikter å møte på en dugnad pr. barnehageår. Eierstyret kan pålegge ekstra dugnader utover en gang pr. barnehageår. Ved uteblivelse fra dugnad pålegges er gebyr på kr. 500,- pr. dugnad .

I tillegg er alle pålagt en vaskedugnad i året.