Pedagogisk plattform

Blomsterøya barnehage er en avdelings barnehage. Vi har tre avdelinger, en for barn mellom 1-3 år og to avdelinger for barn mellom 3-6 år. Det er faste voksne som jobber på avdelingene.

Vi mener at det er bra for både barn, foreldre og ansatte. PÅ denne måten har foreldre og barn faste voksne å forholde seg til. De vil få en følelse av stabilitet og forutsigbarhet. Vi ansatte blir godt kjent med hvert enkelt barn, og kan gi best mulig omsorg. Barna lærer av hverandre, på tvers av alder, sosialt fellesskap, vennskap og sosiale ferdigheter. De er rollemodeller for hverandre. Vennskap knyttes på tvers av alder og kjønn.

Gruppetilhørighet, sosialt fellesskap, vennskap, sosiale ferdigheter er viktige elementer i barnehagehverdagen vår. Vi mener dette er med å skape trygghet som igjen gir rom for lek, læring og vekst.

Vi har også klubber hvor barna på de to store avdelingene møtes. Det pedagogiske opplegget er da lagt opp ut fra barnets alder, gruppas behov og interesser. Vi i Blomsterøya barnehage er opptatt av utvikling av hele barnet. Vi ønsker å gi barna varierte og gode opplevelser i løpet av barnehagetiden. Vi mener at progresjon er viktig for at de skal oppleve barnehagen som utfordrende og innholdsrik. Dette får de blant annet gjennom klubbene. De får erfaring og opplevelser ut i fra alder og modenhet, basert på Rammeplanens syv fagområder.

Det blir litt som sitat fra Ole Brum: «Ja, takk begge deler».

Vi er opptatt av det kompetente barnet med egne ressurser. Vi kan lære av barnet, samtidig som barnet kan lære av voksne og andre barn. Barnet får være med å påvirke sin egen hverdag og ta egne valg.

Personalet har jobbet bevisst i forhold til kommunikasjon. For å få en god hverdag for voksne og barn, er det viktig at vi er bevisst vår kommunikasjonsform, også den non verbale. Kommunikasjonsformen er med på å påvirke miljøet rundt oss.

Vi ønsker å være en dynamisk barnehage som jobber i takt med endringene i samfunnet. For å kunne oppnå dette, er det viktig at vi ansatte samarbeider tett og tar felles ansvar. Vi må stadig drøfte og reflektere felles holdninger og verdier som vi skal handle ut fra. Når hele personalgruppa jobber etter felles prinsipper, oppnår vi et godt og trygt barnehagemiljø.

Vår visjon er å være en JA barnehage, det vil si Ja når du kan og NEI når du må. Dette krever at vi er fleksible og har stor tilstedeværelse hver dag.