Retningslinjer for foreldredrevet barnehage, Blomsterøya barnehage SA

1 Barnehagen eies og drives av:

Blomsterøya barnehage SA

 

2. Barnehagen drives i samsvar med:

a) Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte lover og forskrifter.

b) Vedtak i Blomsterøya barnehage SA

c) Plan for barnehagen

d) Avtale medFredrikstad kommune.

e) Vedtekter for Blomsterøya barnehage SA

 

3. Barnehagens samarbeidsutvalg

3.1 Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger hver to representanter til samarbeidsutvalget.

3.2 Daglig leder har møte-, tale - og forslagsrett i styret. Daglig leder har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.

3.3 Representanter for foreldre og ansatte velges for et år om gangen. Eieren bestemmer selv funksjonstiden til eierrepresentantene.

3.4 Styret konstituerer seg selv.

3.5 Daglig leders nærmeste overordnede er eierstyret.

 

4. Opptak

Dersom kommunen disponerer plasser i barnehagen, har kommunen opptaksmyndighet, fastsetter opptakskriterier, opptaksperiode og oppsigelsesfrist for disse plassene.

a) Barn som blir tatt opp i barnehagen har fast plass til skolepliktig alder.

b) Foreldre som er interessert i barnehageplass, kan søke ved å henvende seg til Fredrikstad kommune/internett. Barnehagen har samordnet opptak med Fredrikstad kommune. Søknadsfrist er 1.mars.

c) Alle opptak skal skje i samsvar med retningslinjer, punkt2, hvor avsnitt a gjelder framfor alt annet.

Følgende prioritering gjelder:

1. Lov om barnehager

2. Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen.

 2. Barn som forøvrig står på barnehagens venteliste.

Ved opptak skal det legges vekt på at gruppesammensetningen m.h.t. alder, kjønn, etc blir så god som mulig, slik at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas på en skikkelig måte.

3. Klage over vedtak fattet av barnehagens styre avgjøres endelig av styret i Blomsterøya barnehage SA.

4. Oppsigelsesfrist: 3 måneder. Regnes fra den 1. i måneden etter oppsigelse er mottatt. Oppsigelse for barn som skal slutte etter endt barnehageår, må være sendt før 1.april.

 

5. Arealutnytting

Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4,5 m2 netto pr. barn.

Hvor mange barn som ut fra dette kan ha plass innenfor barnehagens totale areal, må likevel vurderes konkret ved ethvert opptak.

Det vises til departementets rundskriv Q-0509.

 

6. Åpningstider

5 dager i uken kl.07.00- 17.00. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl.13.00. Julaften og nyttårsaften holdes stengt.

Den fastsatte åpningstiden må respekteres.

 

7. Ferie

Barnehagen holdes åpen hele året. Imidlertid forutsettes det at alle barn har ferie.

Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året. Tre uker i skolens sommerferie, og minst to uker skal være sammenhengende.

Foreldrene skal innen 1. mai gi melding når barnet skal ha sommerferie.

På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider styrer ferieliste for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen.

 

8. Betaling

a) Betalingssatsene fastsettes av styret i Blomsterøya barnehage SA. De til enhver tid gjeldende betalingssatser framgår av oppslag i barnehagen. Det betales for 11 måneder i året.

b) Ved fravær må avgiften betales. Det regnes for fravær dersom barnet ikke møter i rett tid etter ferien. Uregelmessig betaling kan føre til at barnet mister plassen.

c) Betaling for barnehageplassen forfaller forskuddsvis den 1. i hver måned.

 

9 Mat

a) Barna får 2 brødmåltider og frukt i barnehagen hver dag. Dette koster kr 300,- pr mnd

I ferietiden fra St.Hans t.o.m. 15.august, må barna ha med matpakke.

 

10 Helsemessige forhold

a) Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen.

b) Syke barn må holdes hjemme på grunna av smittefaren.

c) Hvis barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, skal det holdes hjemme. Enkelte unntak kan avtales med daglig leder/ped.leder

d) I tvilstilfeller avgjør daglig leder om barnet skal være i barnehagen

 

11 Ansvar

a) Barnehagens styre er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.

b) Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.

Bringing og henting av barna er foreldrene selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate det før det har vært i kontakt med personalet.

c) Beskjeder til personalet gitt gjennom barnet skal være skriftlig.

d) Medbrakte eiendeler har personalet ikke ansvar for.

e) De ansatte i barnehagen må ikke ta barna med som passasjer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten foreldrenes skriftlige samtykke.

 

12 Foreldremøter/samtaler

a) Det avholdes et foreldremøte på høsten, samt et på våren hvis behov.

b) Pedagogisk leder innkaller til foreldresamtale en gang i året.

Flere skal avholdes hvis behov.

 

13 Instruks

Instruks for styrer og personalet fastsettes av styret i barnehagen.

14 Politiattest

J fr Lov om Barnehager § 23:

«Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest.

 

15 Taushetsplikt

Alle som arbeider i barnehagen ,samt samarbeidsutvalgs- representanter er underlagt taushetsplikt. Det skal avtales skriftlig.